• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05327753750
 • https://twitter.com/umutmuhendislik
 • https://www.instagram.com/umutmuhendislik/

UMUT ORMANCILIK

Hızlı, Etkin, Global Mühendislik

                                                                                                                                    
 • Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği” yayınlandı - 04/02/2020
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin 2 Şubat 2019 tarih ve 30674 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Buna göre, yeni kurulacak OSB’lerin yer seçim taleplerinin değerlendirme aşamasında, ildeki mevcut OSB'lerin doluluk oranları dikkate alınacak. OSB’lerde ilave alan için yer seçimi talebinin işleme alınmasında da, ilave alan talebinde bulunan OSB'de toplam sanayi parsellerinin en az yüzde 90'ında üretim veya inşaata başlanmış olması şartı aranacak. Kentte başka bir OSB'nin bulunmaması durumunda yüzde 75 oranı yeterli görülecek.

  Yönetmelikte önemli değişiklikler neler?

  • Doluluk şartı aranacak ‘İlk Başvuru’ başlığında yer alan 5’inci maddeye göre, artık yeni OSB kurulması veya mevcut OSB’nin büyütülmesi doluluk oranı şartına bağlanacak. Böylece OSB’lerin niteliğinin de geliştirilmesi ve atıl OSB’lerin üretim hayatına kazandırılması da sağlanmış olacak.  Öte yandan Bir önceki yönetmelikte yer alan (Md. 5/a-b) yer seçimi talebinde bulunulan alan için, arazinin bulunduğu yer dikkate alınarak İl Özel İdaresi, Büyük Şehir Belediyesi ve Belediyelerden ‘olumlu görüş alma şartı’ da kaldırıldı.
  • Bir önceki yönetmelikte yer seçimi yapılabilmesi için Komisyona ‘alternatif alanlar’ önerilmekte ve bu alanlardan birisinin seçilmesi hükmü uygulanmaktaydı. Yeni düzenlemeye göre, tek alan üzerinde yer seçim incelemesinin yapılabilmesini teminen müteaddit defalar ‘alan-alanlar’ tabiri kullanılmaya başlanacak. “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği"ndeki bir diğer değişim ise komisyon temsilciliğine getirilen düzenlemeyi kapsıyor. İşbu düzenleme, komisyona temsilci verecek 9 kurum arasında bulunan “Sağlık Bakanlığı” yerine ‘İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ ibaresinin kullanımını kapsıyor.

  ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

   

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amaç ve kapsamı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, gerekli iş ve işlemleri tanımlamaktır.

  Dayanak

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 390 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

  b) Etüt: Yer seçimi öncesinde Bakanlık tarafından yapılan yer seçimi etüdünü,

  c) İhtisas OSB: Aynı sanayi işkolunda ve bu işkoluna dâhil alt sanayi gruplarında faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB’yi,

  ç) Komisyon: Ek-1’de yer alan listedeki kurumların temsilcilerinin oluşturduğu yer seçimi komisyonunu,

  d) OSB: Organize sanayi bölgesini,

  e) OSB bilgilendirme raporu: OSB kurulmak istenilen yerleşim birimi hakkındaki genel bilgileri, OSB kurulmasına ilişkin gerekçeleri belirten ve içeriği Bakanlıkça belirlenen raporu,

  f) Öneri alan: OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce yer seçimi talebinde önerilen alanı,

  g) Özel OSB: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 26 ncı maddesine göre özel hukuk tüzel kişilerince veya gerçek kişilerce kurulması talep edilen OSB’yi,

  ğ) Yatırımcı ön talep formu: İçeriği Bakanlıkça belirlenen ve Ek-2’de örneği verilen formu,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Yer Seçimi Talebi ve Etüt Safhası

  Yer seçimi talebi ve Bakanlıkça yapılacak ön değerlendirme

  MADDE 4 – (1) OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce, yatırımcı ön talep formlarını da içeren OSB bilgilendirme raporunun hazırlanarak valilik uygun görüşü ve öncelikle Hazine arazilerinden oluşan öneri alanla birlikte yer seçimi talebinin Bakanlığa intikalini müteakip Bakanlık tarafından ön değerlendirme yapılır.

  (2) Yer seçimi talebinde yer alan öneri alana ilişkin;

  a) İl özel idaresinin,

  b) Belediye sınırları veya mücavir alan sınırları içerisinde olması halinde ilgili belediye/belediyelerin,

  herhangi bir çalışması veya planlamasının olup olmadığı konusunda görüşünün alınması, sayısal koordinatların belirlenmesi ve havadan görüntülerin alınması gerekir.

  (3) Yeni bir OSB yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için il genelindeki ihtisas OSB’ler hariç diğer OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az %75’inde üretim veya inşaata başlanmış olması gerekir. İlave alan taleplerinde ise bu oran mevcut OSB’de aranır.

  (4) Aynı sektör grubunu içeren ihtisas OSB’ler için de üçüncü fıkradaki oranlar aranır.

  (5) Yatırımcı ön talep formlarının değerlendirilmesi sonucunda, yatırımcı potansiyeli dikkate alınarak Bakanlıkça uygun görülen OSB’ler ile özel OSB taleplerinde üçüncü fıkradaki oran aranmaz.

  (6) Öneri alanın, 1/12/2018 tarihli ve 30612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında sınır kesinleştirilmesi yapılmış olması halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmadan sınırlar kesinleştirilmiş kabul edilir.

  Etüt çalışmaları

  MADDE 5 – (1) Yer seçimi talebinin Bakanlıkça yapılan ön değerlendirmesinden sonra 4 üncü maddedeki şartların sağlanması halinde etüt çalışmaları Bakanlık tarafından başlatılır.

  (2) Bakanlıkça belirtilen iş ve işlemler, yer seçiminin sonuçlandırılmasına kadar OSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından valilik kanalıyla yürütülür.

  (3) Etüdü yapılacak OSB hakkında ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve haritalar, Bakanlığın başvurusu üzerine ilgili kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşların merkez ve/veya yerel teşkilatlarından temin edilir.

  (4) Etüdün hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulacak haritaların temini, harita çoğaltılması, fotoğraf ve/veya video çekimi ve bunların çoğaltılması, araç gereç temini gibi masraflar, OSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar; özel OSB’lerde ise özel hukuk tüzel kişileri veya gerçek kişiler tarafından karşılanır.

  (5) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, çalışmanın herhangi bir safhasında görüş, ek bilgi, belge veya araştırmayı ilgili kurum ve kuruluşlardan isteyebilir.

  Etüt raporunun bölümleri

  MADDE 6 – (1) Etüt raporu, aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur:

  a) I. Giriş: Yer seçimi talep yazısı içeriği ile etüdü hazırlanan il/ilçenin coğrafi, sosyal, ekonomik ve jeolojik yapısı hakkında bilgileri içerir.

  b) II. Eşik analizleri: Ek-1’de belirtilen kurumların merkez, bağlı, ilgili ve taşra teşkilatlarının tasarrufu altındaki alanlar ile plan, proje ve yatırımları 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar veya varsa çevre düzeni planları üzerine işlenerek eşik analizi haritası oluşturulur.

  c) III. Alan/alanların belirlenmesi ve sınırlarının işlenmesi: 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli eşik analizi haritasında, hiçbir kurum ve kuruluşun yatırım ve proje alanına girmeyen, eğim ve jeolojik açıdan yapılaşmaya elverişli olan, varsa çevre düzeni planı, nazım imar planı kararlarına uygun olan alanlar, Bakanlık tarafından gerekli görülen tüm incelemeler sonucunda OSB kurulabilecek alan/alanlar olarak belirlenir. Belirlenen alan/alanların sınırları, 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli eşik analizi haritasına ve ilgili kadastro müdürlüğünden temin edilen kadastral pafta suretine işlenir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 26 ncı maddesine göre özel hukuk tüzel kişilerince veya gerçek kişilerce kurulması talep edilen ve mülkiyeti kendisinde bulunan Özel OSB yeri olarak önerilen alanın uygunluğu hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

  ç) IV. Alan/alanların özellikleri: Ek-3’te belirtilen başlıkları içerecek şekilde hazırlanır.

  d) V. Sonuç ve öneriler: OSB kurulabilecek uygun alan/alanlar ile uygun olmayan alanlar gerekçeleriyle özel OSB’lerde önerilen alanın OSB yeri olarak uygun olup olmadığı etüt raporunun sonucunda belirtilir.

  e) Kaynaklar: Etüt raporunun hazırlanması sırasında yararlanılan kaynaklar, raporda belirtilir.

  f) Ekler: Etüt çalışmaları sırasında kurum/kuruluşlardan temin edilen ve etüt raporunda bulunması gereken kadastral pafta, uydu görüntüsü, tapu kayıtları, çevre düzeni planı gibi bilgi, belge ve dokümanlar etüt raporunun sonuna eklenir.

  Uygun alan bulunamaması durumu

  MADDE 7 – (1) Yapılan etüt sonucunda uygun alan bulunamamışsa bu durum, ilgili valiliğe, talep konusu özel OSB ise ayrıca talepte bulunan gerçek ve tüzel kişilere yazı ile bildirilir.

  (2) Bu durumda yer seçimi komisyonu toplanmaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Komisyon ve Yer Seçimi

  Komisyonun oluşturulması ve görevi

  MADDE 8 – (1) Komisyon, Bakanlığın koordinatörlüğünde Ek-1’de yer alan listedeki kurumların temsilcilerinin katılımıyla oluşur.

  (2) Bakanlık tarafından komisyona üye gönderecek kurumlara yer seçimi tarihi, toplantı yeri ile belirlenen alan/alanlara ait haritalar ve alan özellikleri, en az 15 gün süre verilerek önceden gönderilir. Kurumlardan, yetki ve görev alanlarına giren konular hakkında nihai görüş vermek üzere komisyona yetkili temsilcilerini göndermeleri istenir.

  (3) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda, komisyona üye gönderecek kurum listesinin kapsamı genişletilebilir.

  (4) Ek-1’de veya genişletilen listede belirtilen kurumların temsilcileri dışında hiç kimse komisyona katılamaz. Ancak talep olması halinde Bakanlık tarafından belirlenecek sivil toplum kuruluş temsilcileri gözlemci olarak komisyona katılabilir.

  (5) Etüdü yapılacak alanlarda yürürlükteki imar planlarında uygun büyüklükte ve nitelikte sanayi alanı var ise bu alanlar için imar planını onaylayan kurumun ve üst ölçekli planlara uygunluğu yönüyle ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığının görüşünün alınması kaydıyla yer seçimi komisyonu toplanmadan Bakanlıkça 9 uncu maddenin komisyon dışındaki hükümleri kapsamında sınırlar kesinleştirilir.

  (6) Komisyonun başkanlığını ve sekretarya işlerini Bakanlık yürütür.

  (7) Komisyon, belirlenen tarih ve yerde toplanır.

  (8) Kurum temsilcileri komisyon toplantısına katılır, alan/alanlarla ilgili incelemeleri yerinde yapar, toplantı sonuçlanıncaya kadar toplantı yerinde kalır, kurumu adına görüş bildirir.

  (9) Komisyon sırasında önerilen ve Bakanlıkça etüdü yapılmamış alan/alanlar değerlendirmeye alınmaz.

  (10) Komisyon toplantısı sırasında, alan/alanların özelliklerini, kurum görüşlerini ve sonuç bölümünü içeren komisyon raporu yazılır.

  (11) Bakanlıkça bildirilen yer ve tarihte yapılan komisyon toplantısına temsilcisi katılmayan ve/veya toplantıda daha sonra görüş bildireceğini ifade eden kurumların komisyon toplantısından sonra en geç otuz gün içinde nihai görüşlerini Bakanlığa bildirmeleri zorunludur. Bu süre içerisinde görüşünü bildirmeyen kurumların görüşü Bakanlık tarafından olumlu kabul edilir.

  (12) Komisyon, incelediği alan/alanlardan birini komisyona katılan üyelerin oy birliği kararı ile OSB yeri olarak belirleyebilir. Bu durumda, rapora OSB yeri olarak seçilen alanın 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritası ve onaylı kadastral pafta sureti eklenir.

  (13) Oy birliğinin sağlanamaması durumunda, meri mevzuat kapsamında verilmiş olumsuz görüşler hariç olmak üzere, mülkiyet dokusu, plan kararları ve valilikçe ya da OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce hazırlanmış olan OSB Bilgilendirme Raporunda yer alan gerekçeler de dikkate alınarak yer seçimine ilişkin nihai karar Bakanlıkça verilir.

  (14) Komisyon çalışmalarında oy birliği sağlanamayan ve Bakanlıkça da uygun görülmeyen alan/alanlar valiliğe bildirilir.

  OSB yerinin kesinleşmesi

  MADDE 9 – (1) 8 inci maddede açıklanan şekilde hazırlanan yer seçimi komisyon raporu ve varsa Bakanlığa sonradan gönderilen kurum ve kuruluş görüşleri ile Bakanlığın kararı doğrultusunda OSB yeri;

  a) Bakanlıkça belirlenen teknik şartname doğrultusunda gözlemsel jeolojik etüt raporunun hazırlanmasını,

  b) İhtisas OSB söz konusu ise Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesinin alınmasını,

  c) Seçilen arazi içerisinde mera vasfında parsel olması durumunda ilgili kuruma yapılacak başvuru ile vasıf değişikliğinin yapılarak hazine adına tescil edilmesini,

  ç) Seçilen arazi içerisinde devletin hüküm ve tasarrufunda tescil harici yerler bulunması halinde hazine adına tescilinin yapılmasını müteakip Bakanlık tarafından kesinleştirilir.

  (2) OSB yerinin uygun bulunduğu, yer seçimi komisyon raporu ve varsa Bakanlığa sonradan gönderilen kurum ve kuruluş görüşlerinde belirtilen şartlarla birlikte ilgili valiliğe ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

  (3) OSB yerinin kesinleştirilmesine dair Bakanlık yazısında belirtilen bilgi ve belgelerin hazırlanarak bir yıl içerisinde Bakanlığa gönderilmemesi halinde yer seçimi çalışmaları Bakanlıkça sonlandırılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  MADDE 10 – (1) 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

  Ek-1

  YER SEÇİMİ KOMİSYONUNA ÜYE GÖNDERECEK KURUMLAR LİSTESİ

  1-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI.

  2-ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI.

  3-TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI.

  4-KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI.

  5-MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI.

  6-ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI.

  7-İL ÖZEL İDARESİ veya YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI   (YİKOB).

  8-İLGİLİ BELEDİYE (İncelenen alan/alanların belediye sınırları içerisinde olması halinde).

  9-İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ.

  10-İLGİLİ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

   

  Duyuru Arşivi

 • YEŞİL OSB KAVRAMI VE OSB YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
 • 2023 Yılı Birim Bedelleri (OGM)
 • 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2023/1)
 • ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ yayınlandı.
 • rTEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATTA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE VE TALİMAT
 • BİLİRKİŞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2023 YAYINLANDI.
 • YENİ MADEN YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
 • TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlandı.
 • Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” değişti.
 • 2022 Yılı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Birim Bedelleri YENİLENDİ.
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYATLARI 2022 YENİLENDİ.
 • 6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para CezalarıİDARİ PARA CEZALARI 2021
 • ORMANLIK ALANDA BALIK İZİN BAŞVURULARI, SÜRE UZATIMLARI VB. Anayasa Mahkemesi kararı gereğince ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ E55690203-010.01-2673406 VE 08.12
 • ORMAN SAYILMAYAN TAPULU TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLARDAN FAYDALANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) BEYAN VE EĞİTİM HİZMETİ BAŞLAMIŞTIR.
 • 2020 yılı Çevre İdari Para Cezaları yayınlandı
 • 2020 MADEN RUHSAT BEDELLERİ yayınlandı
 • 2020 ORMAN İDARİ PARA CEZALARI yayınlandı.
 • ORMAN İZİN İTİFAK BEDELERİ 2020
 • Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği” yayınlandı
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2019 YILI BİRİM FİYATLARI
 • MAPEG İHALE DUYURULARI
 • MADEN RUHSAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE
 • MAPEG tarafından işlemlerin devam edilmesi onay listeleri
 • BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME DEĞİŞİKLİĞİ
 • REFERANS NUMARASI ALMA
 • ÇEVRE ETKİETİ DÖNEMİ BAŞLADI
 • MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI. 21.09.2017
 • MADEN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ. 21.09.2017
 • 2017 Orman Bedelleri
 • MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Görüşe Açılmıştır
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) (R.G. 27.12.2016/29931)
 • 2017 yılı ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI BELİRLENDİ.
 • 2017 yılı MADEN RUHSAT BEDELLERİ BELİRLENDİ.
 • Orman Rehabilitasyon Projesi Teknik Raporları  Takvim