• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05327753750
 • https://twitter.com/umutmuhendislik
 • https://www.instagram.com/umutmuhendislik/

UMUT ORMANCILIK

Hızlı, Etkin, Global Mühendislik

                                                                                                                                    
 • 2020 yılı Çevre İdari Para Cezaları yayınlandı - 04/02/2020
 • EVRE KANUNUNA GÖRE 2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULAMA ESASLARI

  2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31.12.2019 gün ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)” de 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak idari parasını gerektirecek fiiller ve bu filler nedeniyle uygulanacak para cezaları, yayımlanmıştır.

  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

  Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

  İlgili tebliğdeki para cezaları aşağıdadır.

  Bu cezaların uygulanmasında;

  1-İdari Yaptırım Karar Tutanağı ilgili kurum tarafından tebliğ edilir.

  2-Bu Karar Tutanağına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde idari mahkemesinde dava açılabilir. Bu süre içinde dava açılmaz ise karar kesinleşir.

  3-İdari para cezasının ödeme süresi tebliğden itibaren 1 aydır. Dava açmış olmak cezanın tahsilini durdurmaz.

  4-İdari para cezası dava açmaksızın ödenirse cezanın ¾ ü tahsil edilir. Ödeme, dava açılmasını engellemez.

  5-Ödeme süresi içinde müracaat edilmesi halinde borç taksitlendirilebilir.

  6-Ödeme süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre vergi Dairesince takip ve tahsil edilir.

  2872 sayılı Çevre Kanununun

   

  20 nci maddesinin

  Kanundaki ceza miktarı

  1/1/2020-31/12/2020 tarihleri

  arasında uygulanacak ceza

  (a) bendindeki ceza miktarları
  Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1.250 TL 1.895 TL
  Yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 2.500 TL 3.791 TL
  Egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine 1.250 TL 1.895 TL
  Yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 5.000 TL 7.582 TL
  Belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak üzere 10.000 TL 15.166 TL
  (b) bendindeki ceza miktarı
  Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara, 24.000 TL 88.499 TL
  Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa, 48.000 TL 177.010 TL
  (c) bendindeki ceza miktarları
  Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara, 6.000 TL 22.109 TL
  Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara, 2.000 TL   7.360 TL
  Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için , toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir. 300 TL 1.093 TL
  (d) bendindeki ceza miktarları
  Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde cezai sorumluluk bu maddenin (c) bendinin üçüncü paragrafına göre tespit edilir. (b) bendi için iki kat:

   

  48.000 TL

  96.000 TL

   

   

   

  177.010 TL

  354.034 TL

  (c) bendi için iki kat:

   

  12.000 TL

  4.000 TL

  600 TL

   

   

   

  44.245 TL

  14.740 TL

  2.199 TL

    (d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak

   

  10.000 TL

  15.000 TL

   

   

   

   

  15.166 TL

  22.749 TL

  (e) bendindeki ceza miktarı
  Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 10.000 TL 36.865 TL
  (f) bendindeki ceza miktarı
  11 inci maddeye göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 60.000 TL 221.267 TL
  (g) bendindeki ceza miktarı
  12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 TL 18.037 TL
  (h) bendindeki ceza miktarları
  Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 400 TL 1.461 TL
  Ulaşım araçları için , 1.200 TL 4.412 TL
  İşyerleri ve atölyeler için  Türk Lirası, 4.000 TL 14.740 TL
  Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 12.000 TL 44.245 TL
  (ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton başına*  
  Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda;

   

  Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına,

  400 TL 606,67 TL
  Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara, bu miktar ve ilave her gros ton başına, 100 TL 151,67 TL
  Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına , 10 TL 15,16 TL
  (ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:  
  Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, 30 TL 110,53 TL
  Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına, 6 TL 22,05 TL
  Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına, 100 KR 351 KR
  (ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:  
  Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin gros tona kadar olanlar için gros ton başına , 200 TL 303,34 TL
  Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına , 40 TL 60,67 TL
  Beşbin gros tondan fazla olanlara ise,

   

  yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına ,

  10 TL 15,16 TL
  (ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

   

  Ton başına*:

  Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, 100 TL 151,67 TL
  Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına, 20 TL 30,34 TL
  Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına, 10 TL 15,16 TL
  (ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları    
  Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara, 24.000 TL 88.499 TL
  Yukarıda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için, Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. 600 TL 2.199 TL
  (i)bendindeki ceza miktarı
  Bu Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara, 1.000 TL 3.673 TL
  (j) bendindeki ceza miktarları
  Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere, 24.000 TL 88,499 TL
  Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için,Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. 600 TL 2.199 TL
  (k) bendindeki ceza miktarları
  Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, (d) bendi uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara, 20.000 TL

   

  100.000 TL

  73.747 TL

   

  368.789 TL

  (l) bendindeki ceza miktarları Dekar başına*:  
  Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için, Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır. 20 TL 73,68 TL
  Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (d) bendi uyarınca tespit edilen esaslara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden ve kazasına tâbi olan deniz yetki alanlarından, akarsular ve göller ile tarım alanlarından belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara metreküp başına , Metreküp başına*:

   

  120 TL

   

   

  442,49 TL

  (m) bendindeki ceza miktarları
  Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara , 6.000 TL 22.109 TL
  Çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara,  

   

  4.000 TL

   

   

  14.740 TL

  (n) bendindeki ceza miktarları
  Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara , 48.000 TL 177.010 TL
  Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için, Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar Kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılır. 1.200 TL 4.412 TL
  (o) bendindeki ceza miktarı
  Bu Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen acil durum plânlarını yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlamayan ve bu plânların uygulanması için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanları bulundurmayanlar ile yerel, bölgesel ve ulusal acil durum plânlarına uymayanlara, 12.000 TL 44.245 TL
  (p) bendindeki ceza miktarı
  Bu Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara, 24.000 TL 88.499 TL
  (r) bendindeki ceza miktarları
  Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 24.000 TL 88.499 TL
  İthal edenlere. 60.000 TL 221.267 TL
  (s) bendindeki ceza miktarı
  Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere, 100 TL 351 TL
  (t) bendindeki ceza miktarı
  Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı, 2.000.000 TL. 7.376.030 TL
  (u) bendindeki ceza miktarı
  Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara, 2.000.000 TL 7.376.030 TL
  (v) bendindeki ceza miktarı
  Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara, 100.000 TL den

   

  1.000.000 TL’ye kadar

  368.789 TL’den

   

  3.688.006 TL’ye

  kadar

  (y) bendindeki ceza miktarı Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu
  Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, 100.000 TL den

   

  1.000.000 TL’ye kadar

   

   

  300.856 TL’den

  3.008.653 TL ye

  kadar

  (aa) bendindeki ceza miktarı Ton başına*

   

  100 TL

  Ton başına*

   

  151,67 TL

  (bb) bendindeki ceza miktarı Metrekare başına*

   

  10 TL

  Metrekare başına*

   

  15,16 TL

  Bu maddenin (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir.Bu maddede öngörülen ceza miktarlarını on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.Bu maddenin uygulamasında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların, fiilin suç oluşturması haline ilişkin hükümleri saklıdır.  
     
  Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları Belediyelerde;                                    Belediyelerde;
  Bu Kanunun 8 inci maddesi ile atıksu altyapı sistemlerinin ve katı atık bertaraf tesisleri kurma yükümlülüğü verilen kurum ve kuruluşların, bu yükümlülüklerini, bu maddede belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde; Nüfusu * 100.000’den fazla olanlarda:50.000 TL  

   

  Nüfusu

  100.000’den fazla olanlarda:184.386

  TL

  100.000 ilâ 50.000 arasında olanlara, Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:30.000 TL Nüfusu 100.000 –

   

  50.000 arasında

  olanlarda: 110.629 TL

  50.000 ilâ 10.000 arasında olanlara, Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:20.000 TL Nüfusu 50.000 –

   

  10.000 arasında

  olanlarda:73.747 TL

  10.000 ilâ 2.000 arasında olanlara, Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:10.000 TL Nüfusu 10.000 –

   

  2.000 arasında

  olanlarda:36.865 TL

  Organize sanayi bölgelerinde, Organize Sanayi Bölgelerinde:

   

  100.000 TL

  Organize Sanayi

   

  Bölgelerinde:

  368.789 TL

  Bunların dışında kalan endüstri tesislerine ve atıksu üreten her türlü tesise. Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu

   

  üreten her türlü

  tesiste:60.000 TL

  Bunların dışında

   

  kalan endüstri ve

  atıksu

  üreten her türlü

  tesiste:221.267 TL

   

  Duyuru Arşivi

 • YEŞİL OSB KAVRAMI VE OSB YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
 • 2023 Yılı Birim Bedelleri (OGM)
 • 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2023/1)
 • ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ yayınlandı.
 • rTEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATTA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE VE TALİMAT
 • BİLİRKİŞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2023 YAYINLANDI.
 • YENİ MADEN YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
 • TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlandı.
 • Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” değişti.
 • 2022 Yılı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Birim Bedelleri YENİLENDİ.
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYATLARI 2022 YENİLENDİ.
 • 6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para CezalarıİDARİ PARA CEZALARI 2021
 • ORMANLIK ALANDA BALIK İZİN BAŞVURULARI, SÜRE UZATIMLARI VB. Anayasa Mahkemesi kararı gereğince ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ E55690203-010.01-2673406 VE 08.12
 • ORMAN SAYILMAYAN TAPULU TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLARDAN FAYDALANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) BEYAN VE EĞİTİM HİZMETİ BAŞLAMIŞTIR.
 • 2020 yılı Çevre İdari Para Cezaları yayınlandı
 • 2020 MADEN RUHSAT BEDELLERİ yayınlandı
 • 2020 ORMAN İDARİ PARA CEZALARI yayınlandı.
 • ORMAN İZİN İTİFAK BEDELERİ 2020
 • Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği” yayınlandı
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2019 YILI BİRİM FİYATLARI
 • MAPEG İHALE DUYURULARI
 • MADEN RUHSAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE
 • MAPEG tarafından işlemlerin devam edilmesi onay listeleri
 • BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME DEĞİŞİKLİĞİ
 • REFERANS NUMARASI ALMA
 • ÇEVRE ETKİETİ DÖNEMİ BAŞLADI
 • MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI. 21.09.2017
 • MADEN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ. 21.09.2017
 • 2017 Orman Bedelleri
 • MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Görüşe Açılmıştır
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) (R.G. 27.12.2016/29931)
 • 2017 yılı ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI BELİRLENDİ.
 • 2017 yılı MADEN RUHSAT BEDELLERİ BELİRLENDİ.
 • Orman Rehabilitasyon Projesi Teknik Raporları  Takvim